Archive for June 11th, 2012

  • เรามักจะเห็นการพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ humanoid ในด้านการเดิน การวิ่ง การทรงตัว แต่นักวิจัยจาก Tokyo Institute of Technology ได้จับหุ่นยนต์ humanoid มาว่ายน้ำ หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า SWUMANOID (มาจาก Swimming Humanoid) จุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ศึกษาเทคนิคการว่ายน้ำและอุปกรณ์ในการว่ายน้ำ เนื่องจากการศึกษาโดยใช้นักว่ายน้ำจะมีปัญหาเรื่องไม่สามารถทำการทดลองซ้ำให้เหมือนเดิมได้ หุ่นยนต์ตัวนี้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ อาศัยการสแกนสามมิติจากมนุษย์จริง และพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของคนจริง และติดตั้งด้วยมอเตอร์กันน้ำ 20 ตัว ดูวิดีโอได้ท้ายข่าวครับ เพิ่มเติม เห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์นั้น ไม่ใช่เพื่อให้ได้หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อศึกษาตัวมนุษย์เอง เหมือนที่ศาสตรจารย์ Ishiguro ได้กล่าวไว้ ที่มา PlasticPals ผ่านทาง IEEE Spectrum Automaton

    จับหุ่นยนต์ humanoid มาว่ายน้ำ

    เรามักจะเห็นการพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ humanoid ในด้านการเดิน การวิ่ง การทรงตัว แต่นักวิจัยจาก Tokyo Institute of Technology ได้จับหุ่นยนต์ humanoid มาว่ายน้ำ หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า SWUMANOID (มาจาก Swimming Humanoid) จุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ศึกษาเทคนิคการว่ายน้ำและอุปกรณ์ในการว่ายน้ำ เนื่องจากการศึกษาโดยใช้นักว่ายน้ำจะมีปัญหาเรื่องไม่สามารถทำการทดลองซ้ำให้เหมือนเดิมได้ หุ่นยนต์ตัวนี้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ อาศัยการสแกนสามมิติจากมนุษย์จริง และพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของคนจริง และติดตั้งด้วยมอเตอร์กันน้ำ 20 ตัว ดูวิดีโอได้ท้ายข่าวครับ เพิ่มเติม เห็นได้ว่าการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์นั้น ไม่ใช่เพื่อให้ได้หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อศึกษาตัวมนุษย์เอง เหมือนที่ศาสตรจารย์ Ishiguro ได้กล่าวไว้ ที่มา PlasticPals ผ่านทาง IEEE Spectrum Automaton

    Continue Reading...