gamalon เสนอบริการ AI วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคที่เจ๋งกว่า deep learning

บริษัท gamalon นำเสนอบริการปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะ์ข้อมูล โดยใช้เทคนิค Bayesian Program Synthesis (BPS) ที่โฆษณาว่าเหนือกว่าเทคนิคสมัยนิยมอย่าง deep learning ในแง่ที่ใช้จำนวนข้อมูลในการเรียนรู้น้อยกว่า ใช้กำลังประมวลผลและเวลาน้อยกว่า นอกจากนี้ผลจากการเรียนรู้ด้วย BPS ยังเป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ และสามารถปรับแต่งให้ดีขึ้นได้

Read more