Admin of ThaiRobotics

ผลงาน “มือกลอัจฉริยะ” ฝีมือนักศึกษาราชภัฏฯ อุดรธานี

วันนี้ ThaiRobotics มีบทความพิเศษที่น่าสนใจมาก ๆ มานำเสนอ โดยเป็นผลงาน “มือกลอัจฉริยะ” ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1) นายเสถียร  ประสาน 2) นายสุพัฒพงศ์  แนนดี 3) นายศุภกานต์  ญาณโรจน์วัฒนา โดยมีที่ปรึกษาโครงงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิฌาน  กาญจนวาปสถิตย์  และที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงศ์ สมสุข บทความนี้เขียนโดย คุณเสถียร  ประสาน หนึ่งในทีมพัฒนามือกลนี้ครับ

Read more